Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „ppowpalacyk.pl” działający pod adresem www.ppowpalacyk.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych
  – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej
  Administrator) jest Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym, prowadząca działalność pod adresem: Mroczków Gościnny 1 / 26-300,
  Opoczno, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7681843073,
  świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO
  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych)
 • Dane osobowe
  oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
  pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
  takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie
  – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
  przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie
  – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
  osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
  analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
  fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
  zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
  przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda
  osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
  oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych
  – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub
  niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
  nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
  osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza
  przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już
  przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych
  informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są
  przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
  uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja
  – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który
  niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub
  powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne
  – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
  systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów
  zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach
  Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i
  usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis
  do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie
  po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia
  Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu
  sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie
  – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami
  Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane
  poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają
  na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych
  witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych
  ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika
  wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie
  niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne
  zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń
  Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących
  zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z
  którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne
  – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji
  i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników.
  Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o
  globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad
  zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za
  bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją
  wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z
  Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na
  tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w
  dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika
  – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu
  zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy
  jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy
  od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze
  odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję
  Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej
  działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego
  oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane
  Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi
  zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci internet.
 • Przechowywanie danych osobowych
  – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane
  dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były
  bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich
  przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że
  dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed
  ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak
  i organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator
w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe
partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu
Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam
decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez
poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów
lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki
cookies:

Usługi
świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora.
Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia
usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów
wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis
gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona
automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane
dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do
poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Adres e-mail

Część
danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach
cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być
przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co
do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez
Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych
usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp
do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania
danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania
infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – OVH sp. z o.o..
Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i
przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce.
Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych
realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje
umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane
  osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały
  opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np.
  wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla
  każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba,
   której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
   osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie
   jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
   dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
   dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. e
   przetwarzanie
   jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
   publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
   administratorowi
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie
   jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
   realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co
do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres
świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane
lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia
usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z
listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga
zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych
danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie
przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez
Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub
podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe
dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane
przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas
nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom
  przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
  danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
  Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom
  przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
  danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W
  przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji
  danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator
  zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w
  celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy
  Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane
  wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter,
  Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych
  korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości
  e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom
  przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
  przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość
  danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom
  przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych
  dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie
  złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom
  przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
  osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na
  żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym, Mroczków Gościnny 1, 26-300 Opoczno
 • Adres poczty elektronicznejdyrektor@ppowpalacyk.pl
 • Połączenie telefoniczne+48 44 648 37 04
 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: /kontakt

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie
  zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może
  spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator
  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje
  Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób
  możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników
mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi
Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod
nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator
  zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki
  Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie
  stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików
  Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej
  zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych
  Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta
  użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze
  korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych
  zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie
  się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z
  Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.